Skandro logo 1987

Integritetspolicy | Skandro

Svensk kvalitet sedan 1987

Om Skandro AB och denna integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Skandro AB, org.nr. 556739-7459 (”Skandro” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Skandro är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Skandro vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Skandro är månt om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du ger personuppgifter till Skandro. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du kontakta oss för att radera din data eller medge vilka personuppgiftsbehandlingar du samtycker till att vi samlar in.

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Skandro är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
Om du registrerar dig för erhållande av Skandros marknadsföring, tar kontakt med Skandro eller i övrigt interagerar med oss eller använder våra tjänster, kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, adress, telefonnummer och epostadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Skandros strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför en utbildning att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

2. Ändamål med behandlingar av personuppgifter.
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Skandros tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

3. Hur vi kan komma använda dina personuppgifter och på vilken rättslig grund.

Teckna och administrera service- och produktavtal (fullgörande av avtal)
Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal.

Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:
• Behandling för att öppna kundkonto för att kunna leverera varor och tjänster på er begäran.

Uppfylla krav och förpliktelser
Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.

Exempel på behandling till följd av rättsliga förpliktelser:
• Bokföringslagstiftning

Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)
Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärs- och systemutveckling, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och optimera våra erbjudanden.

Samtycke
Det finns tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara vid behandling av uppgifter i marknadsföringssyfte eller vid viss behandling av särskilda kategorier av personuppgifter. Samtycket kommer att innehålla information om den särskilda behandlingen. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Skandro. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Skandro använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck eller marknadsföring. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Skandro ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

4. Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort eller så länge som lagen kräver.

5. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är centralt för oss på Skandro. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

6. Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

• Begära åtkomst till dina personuppgifter Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av lagstiftning samt skydd av annan persons privatliv.

• Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

• Begära radering Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen. Eller att du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling. Samt om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring eller att behandlingen är olaglig

• Begränsning av behandling av personuppgifter Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller den lagligheten för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till endast lagring. Behandlingen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

• Invända mot behandling utifrån Skandros berättigade intresse Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring och för profilering i samband med sådan marknadsföring.

• Dataportabilitet Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

7. Cookies (kakor)
Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre online-upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare.

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara kraftigt begränsad

8. Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Skandro kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail info@skandro.se eller under adressen Skandro AB, Personuppgiftsombudet, Skruvgatan 7, 333 33 Smålandsstenar. Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten i något av de länder där vi erbjuder dig produkter och tjänster.